Looking for translators!

Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by Kenzu on Fri Dec 24, 2010 11:13 pm

The index page should be soon available in German, Russian, Chinese and Slovak in addition to English.
Kenzu
Kenzu
Alliance Leader
Alliance Leader

Age : 32
Number of posts : 3034
Registration date : 2008-12-03

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by doxakk on Sat Dec 25, 2010 11:28 pm

Login
Σύνδεση

Code:
Κωδικός

Username:
Όνομα

Email:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Password:
Κωδικός πρόσβασης

Plain Login
Απλή Σύνδεση


Password Recovery (OR) Forgot Password
Ανάκτηση ή ξέχασα τον Κωδικός πρόσβασης

Aderan Wars - Red Apocalypse
Αντεράν Πόλεμοι - Κόκκινη Αποκάλυψη

Game Started on 7th November 2010
Το παιχνίδι άρχισε την 7η Νοεμβρίου 2010

Reseting each 3 months.
Επαναρχίζει κάθε 3 μήνες.

Aderan Wars is a multiplayer online strategy game. Red Apocalypse server takes only a 5-15 minutes to play per day. To play a server that never resets, play Aderan Wars The Beginning, the main server.
Αντεράν πόλεμοι είναι ένα διαδικτυακό στρατηγικό παιχνίδι με πολλαπλούς παίκτες. Ο υπηρέτης της κόκκινη Αποκάλυψη χρειάζεται μόνο 5-15 λεπτά την ημέρα για να παίζεις. Αν θες να παίζεις σε ένα υπηρέτη που ποτέ δεν επαναρχίζει, παίξε Αντεράν Πόλεμοι Η αρχή, ο κύριος υπηρέτης.Register within 2 minutes and join the hundreds of active players now!
Κάνε εγγραφή σε μόνο 2 λεπτά και ενώσου με εκατοντάδες ενεργούς παίκτες τώρα!

Choose one of 8 races and build your own empire. There are many things to do. Trade 24 special resources, build 30 buildings, research technology, build weapons, collect medals and much more! Cooperate with friends and allies, and go to war with anyone, who opposes you. Join an alliance or found your own alliance and become a leader of your own. Grow in power and prestige as you aim to become the strongest of all. Make public statements and secret deals to achieve your goals. Shape the ingame politics and bring peace to Aderan Galaxy, or cause a war of total annihilation, just because you can. You have the power!

Επιλέξτε μία από τις 8 φυλές και οικοδόμησε την δική σου αυτοκρατορία. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις. Εμπόριο με 24 ειδικούς πόρους, κατασκευή 30 κτιρίων, τεχνολογική έρευνα, κατασκευή όπλων, σύλλεξε μετάλλια και πολύ περισσότερα! Συνεργαστείτε με τους φίλους και συμμάχους, και κάντε πόλεμο σε οποιονδήποτε σας αντιτίθεται. Γίνετε μέλος μιας συμμαχίας ή φτιάξε την δική σου συμμαχία και γίνε ηγέτης της. Μεγάλωσε την εξουσία και το κύρος σου και βάλε σαν στόχο να καταστεί η ισχυρότερη από όλες. Προβούν σε δημόσιες δηλώσεις και μυστικές συμφωνίες για να πετύχεις τους στόχους σου. Διαμόρφωσε την πολιτική μέσα στο παιχνίδι για να φέρεις την ειρήνη στον γαλαξία Αντεράν, ή να προκαλέσεις έναν πόλεμο ολικής καταστροφής, μόνο και μόνο επειδή μπορείς. Έχεις τη δύναμη!


Register:
Κάνε εγγραφή

Available Games:
Διαθέσιμα Παιχνίδια

The Beginning (NO Reset)
Η Αρχή (Χωρίς Επανεκκίνηση)

Evolutions [Coming Soon]
Εξέλιξης [Έρχεται σύντομα]

Red Apocalypse (Round 1)
Κόκκινη Αποκάλυψη (Γύρος 1)

Daning Republic
Ντάνινκ Δημοκρατία

[Attack]
[Επίθεση]

Daning's unstoppable war machine conquers Aderan galaxy and forces all enemies to surrender.
Η ασταμάτητη πολεμική μηχανή των Ντάνινκ κατακτά όλο τον γαλαξία και υποχρεώνει όλους τους εχθρούς να παραδοθούν.

Daning believe in:
Οι Ντάνινκ πιστεύουν σε:

Victory through
Νίκη μέσο

bravery and conquest
θάρρους και κατάκτησης

Join Daning to gain advantages in weapon research and attack strategies
Γίνετε μέλος των Ντάνινκ για να αποκτήσεις πλεονέκτημα στην έρευνα όπλων και επιθετικών στρατηγικών

(Same style for each other race)
(Το ίδιο στυλ για κάθε άλλη φυλή)


other text:
άλλο κείμενο

Mirayan Union
Μιράγιαν Ένωση

[Defense]
[Άμυνα]

Mirayan ideology unites Aderan galaxy and their mighty defenses protect their nations.
Η ιδεολογία των Μιράγιαν ενώνει τον γαλαξία Αντεράν και οι πανίσχυρες άμυνες τους προστατεύουν τα έθνη τους

Miraya believe in:
Victory through
unity and ideology
Οι Μιράγιαν πιστεύουν σε:
Νίκη μέσο
ένωση και ιδεολογία


Join Miraya to gain advantages in weapon research and defense strategies
Γίνετε μέλος των Μιράγια για να αποκτήσεις πλεονέκτημα στην έρευνα όπλων και αμυντικών στρατηγικών.

Kyora Clan
[Espionage]
Φυλή Κυόρα
[Κατασκοπία]

Kyoran spies are everywhere, at all times! No enemy can ever escape!
Οι κατάσκοποι των Κυόρα είναι παντού, ανά πάσα στιγμή! Οι εχθροί δεν μπορούν ποτέ να ξεφύγουν!

Kyora believe in:
Victory through
faith and knowledge
Οι Κυόρα πιστεύουν σε:
Νίκη Μέσο
Πίστης και Γνώσης

Join Kyora to gain advantages in secret operations with Kyoran spies.
Γίνετε μέλος των Κυόρα για να αποκτήσεις πλεονέκτημα στις μυστικές αποστολές με Κυόρα κατασκόπους

Orda Movement
[Assassination]
Κίνημα Όρτα
[Δολοφονία]

Hold your weapons high for Orda's revolutionary guerilla to liberate those who are oppressed.
Κρατήστε τα όπλα σας υψηλά για τους επαναστατικούς αντάρτες των Όρτα για να απελευθερώσουν όσους καταπιέζονται.

Orda believe in:
Victory through
guerilla warfare
Οι Όρτα πιστεύουν σε:
Νίκη μέσο
Ανταρτοπόλεμου

Join Orda to gain advantages in secret operations with Orda Special Forces
Γίνετε μέλος των Όρτα για να αποκτήσεις πλεονέκτημα στις μυστικές αποστολές με τις ειδικές δυνάμεις των Όρτα

Irium Tribes
[Income]
Φυλές Ιρίουμ
[Εισόδημα]

Irium Tribes are peaceful and profit oriented traders. They know that greed is good.
Οι Φυλές των Ιρίουμ είναι ειρηνικές και κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ξέρουν ότι η απληστία είναι καλή.

Irium believe in:
Victory through
trade and profit
Οι Ιρίουμ πιστεύουν σε:
Νίκη μέσο
εμπορίου και το κέρδους

Join Irium for your kuwal to be produced faster. Irium's research costs are balanced.
Γίνετε μέλος των Ιρίουμ για να παράγονται πιο γρήγορα τα λεφτά (kuwal) σας. Οι Ιρίουμ έχουν ισορροπημένα έξοδα έρευνας.


Tarik Federation
[Population Growth]
Τάρικ Ομοσπονδία
[Αύξηση πληθυσμού]

A billion hearts beat as one. Tarik people know they outnumber all their enemies.
Ένα δισεκατομμύριο καρδιές κτυπούν ως μια. Οι άνθρωποι των Τάρικ ξέρουν ότι ξεπερνούν σε αριθμό όλους τους εχθρούς τους.


Tarik believe in:
Victory through
strength in numbers
Οι Τάρικ πιστεύουν σε:
Νίκη μέσο
Αριθμητικής Δύναμης

Join Tarik Federation for your population to grow faster. Tarik's research costs are balanced.
Γίνετε μέλος των Τάρικ για να μεγαλώνει γρηγορότερα ο πληθυσμός σου. Οι Τάρικ έχουν ισορροπημένα έξοδα έρευνας.

Hualu Empire
[No Specialisation]
Αυτοκρατορία των Χουάλου
[Καμία εξειδίκευση]

Hualu's old culture and technological balance brings victory to Hualu forces.
Η παλιά κουλτούρα των Χουάλου και η τεχνολογική ισορροπία φέρνει τη νίκη για τις δυνάμεις των Χουάλου.


Hualu believe in:
Victory through
culture and balance
Οι Χουάλου πιστεύουν σε:
Νίκη μέσο
κουλτούρας και ισορροπίας

Join Hualu Empire to have balanced costs in all fields of research.
Γίνετε μέλος των Χουάλου για να έχεις ισορροπία κοστών σε όλα τα πεδία έρευνας.


Salin Kingdom
[No Specialisation]
Βασίλειο των Σαλίν
[Καμία εξειδίκευση]

Salin's traditions and technological balance bring glory and triumph to Salin Kingdom.
Οι παραδόσεις των Σαλίν και το τεχνολογικό ισοζύγιο φέρει δόξα και θρίαμβο για το Βασίλειο των Σαλίν.

Salin believe in:
Victory through
traditions and balance
Οι Σαλίν πιστεύουν σε:
Νίκη μέσο
παραδόσεων και ισορροπίας

Join Salin Kingdom to have balanced costs in all fields of research.
Γίνε μέλος των Σαλίν για να έχεις ισορροπία κοστών σε όλα τα πεδία έρευνας.
doxakk
doxakk
Aderan Farmer
Aderan Farmer

Age : 52
Number of posts : 77
Location : Cyprus
Registration date : 2009-09-18

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by Kenzu on Sun Dec 26, 2010 10:37 am

Thank you!
Kenzu
Kenzu
Alliance Leader
Alliance Leader

Age : 32
Number of posts : 3034
Registration date : 2008-12-03

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by doxakk on Sun Dec 26, 2010 11:03 am


Hold your weapons high for Orda's revolutionary guerilla to liberate those who are oppressed.
Σηκώστε τα όπλα σας υψηλά για τους επαναστατικούς αντάρτες των Όρτα για να απελευθερώσουν όσους καταπιέζονται.

Κρατήστε = hold
Σηκώστε = raise
In greek raise your weapons means you fight on, lower your weapons means surrender, so raise instead of hold sounds better.

The billion hearts sounds good, we have a similar saying in greek

sabotage = Δολιοφθορά

forgot password is better = Ξέχασα τον Κωδικός πρόσβασης
doxakk
doxakk
Aderan Farmer
Aderan Farmer

Age : 52
Number of posts : 77
Location : Cyprus
Registration date : 2009-09-18

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by doxakk on Sun Dec 26, 2010 12:15 pm

online strategy game = διαδικτυακό στρατηγικό παιχνίδι
online doesn't really translate, closest I can think of is (διαδικτυακό) which means over the internet.

Languages = Γλώσσες

Planned = Προγραμματισμένες

doxakk
doxakk
Aderan Farmer
Aderan Farmer

Age : 52
Number of posts : 77
Location : Cyprus
Registration date : 2009-09-18

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by Admin on Mon Jan 03, 2011 3:25 am

fyi, the flags on the top are clickable, at least the german and chinese.

greek (gr) index page is up, so is romanian (ro), though only accessible through manually entering the shortcut after having changed the language to german or chinese

_________________
Disclaimer:
1) You are always welcome to correct my assumptions and understanding of a situation but please do so in a logical and sound manner.
2) If I ask stupid questions it's only because sometimes people aren't smart enough to ask these themselves.
3) Being condescending to some people helps me keep my sanity when I am forced to interact with them.

I hate PR, will never engage in it and will rain destruction on all who refuse to use their brains to think before they speak.
Admin
Admin
Admin

Number of posts : 4363
Registration date : 2008-08-18

View user profile http://www.aderanwars.com

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by Mystake on Mon Jan 03, 2011 6:43 am

is this volunteer or paid Wink

cause I could do french

Mystake
Aderan Miner
Aderan Miner

ID : 12
Number of posts : 256
Location : Not a comedy club
Registration date : 2011-01-02

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by Sup Com Thor on Mon Jan 03, 2011 7:37 am

Simple login
Logare Simpla

Languages
Limba

Sabotage
Sabotaj

Translate
Traduce

Planned
Elaborat


Aderan Wars
Razboiul Aderan

Red Apocalypse
Apocalipsa Rosie

The Beginning
Inceputul

Evolutions
Evolutie

Sup Com Thor
Untrained Unit
Untrained Unit

Number of posts : 5
Registration date : 2010-08-15

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Spanish Translation.

Post by AruSama on Mon Jan 10, 2011 6:47 am

Hey, i copied doxakk format and just added the Spanish translation into it.

Login
Ingresar

Code:
Código

Username:
Nombre de Usuario

Email:
Correo Electronico

Password:
Contraseña

Plain Login
Ingreso Simple


Password Recovery (OR) Forgot Password
Recuperar Contraseña (U) Olvidé mi Contraseña

Aderan Wars - Red Apocalypse
Guerras de Aderan - Apocalipsis Rojo

Game Started on 7th November 2010
Juego comenzado el 7 de Noviembre de 2010

Reseting each 3 months.
Se resetea cada 3 meses

Aderan Wars is a multiplayer online strategy game. Red Apocalypse server takes only a 5-15 minutes to play per day. To play a server that never resets, play Aderan Wars The Beginning, the main server.
Guerras de Aderan es un juego multijugador de estrategia en linea. Solo toma de 5-15 minutos al día jugar en el servidor Apocalipsis Rojo. Si quieres jugar un servidor sin reseteos, juega Guerras de Aderan El Comieno, el servidor principal.


Register within 2 minutes and join the hundreds of active players now!
Solo toma 2 minutos registrarte y podras disfrutar con cientos de jugadores activos!

Choose one of 8 races and build your own empire. There are many things to do. Trade 24 special resources, build 30 buildings, research technology, build weapons, collect medals and much more! Cooperate with friends and allies, and go to war with anyone, who opposes you. Join an alliance or found your own alliance and become a leader of your own. Grow in power and prestige as you aim to become the strongest of all. Make public statements and secret deals to achieve your goals. Shape the ingame politics and bring peace to Aderan Galaxy, or cause a war of total annihilation, just because you can. You have the power!

Escoge una de las 8 razas y construye tu propio imperio. Hay muchas cosas que hacer. Intercambia 24 recursos especiales, contruye 30 edificaciones, investiga tecnologias, construye armas, recolecta medallas y mucho más! Coopera con amigos y aliados, y ve a la guerra contra quien sea que se te oponga. Unete a una alianza o funda una y conviertete en su líder. Incrementa tu poder y prestigio mientras te conviertes en el mas fuerte de todos. Haz declaraciones públicas y tratos secretos para llegar a tu meta. Da forma a las políticas del juego y trae la paz a la Galaxia de Aderan, o trae la guerra y aniquilación, solo por que puedes. Tu tienes el poder!


Register:
Registrarse`

Available Games:
Juegos Disponibles

The Beginning (NO Reset)
El Comienzo (Sin Reseteo)

Evolutions [Coming Soon]
Evoluciones [Viene Pronto]

Red Apocalypse (Round 1)
Apocalipsis Rojo (1er Ronda)

Daning Republic
Republica Daning

[Attack]
[Ataque]

Daning's unstoppable war machine conquers Aderan galaxy and forces all enemies to surrender.
Los Daning son una maquina imparable de guerra que conquista la galaxia de Aderan y forza a sus enemigos a rendirse.

Daning believe in:
Los Daning creen en:

Victory through
La victoria mediante

bravery and conquest
valentia y conquista

Join Daning to gain advantages in weapon research and attack strategies
Unete a los Daning para adquirir ventajas en la investigación de armas y estrategias de ataque.

(Same style for each other race)
(Mismo estilo para todas las demas razas)


other text:
otro texto

Mirayan Union
Unión Miraya

[Defense]
[Defensa]

Mirayan ideology unites Aderan galaxy and their mighty defenses protect their nations.
La ideologia de los Miraya une la galaxia de Aderan y su enorme defensa protege su nación.

Miraya believe in:
Victory through
unity and ideology
Los Miraya creen en:
La victoria mediante
unidad e ideologia


Join Miraya to gain advantages in weapon research and defense strategies
Unete a los Miraya para adquirir ventajas en la investigación de armas y estrategias de defensa.

Kyora Clan
[Espionage]
Clán Kyora
[Espionaje]

Kyoran spies are everywhere, at all times! No enemy can ever escape!
Los espias Kyora estan en todos lados, en todo momento! No hay escape para enemigo alguno.

Kyora believe in:
Victory through
faith and knowledge
Los Kyora creen en:
La victoria mediante
fé y conocimiento.

Join Kyora to gain advantages in secret operations with Kyoran spies.
Unete a los Kyora para adquirir ventajas en operaciones secretas con espias Kyoran.

Orda Movement
[Assassination]
Movimiento Orda
[Asesinato]

Hold your weapons high for Orda's revolutionary guerilla to liberate those who are oppressed.
Mantengan sus armas en alto por la guerrilla revolucionaria Orda para liberar a aquellos que són oprimidos.

Orda believe in:
Victory through
guerilla warfare
Los Orda creen en:
La victoria mediante
las tácticas de Guerrilla.

Join Orda to gain advantages in secret operations with Orda Special Forces
Unete a los Orda para adquirir ventajas en operaciones secretas con las Fuerzas Especiales Orda

Irium Tribes
[Income]
Tribus Irium
[Ingresos]

Irium Tribes are peaceful and profit oriented traders. They know that greed is good.
Las Tribus Irium con comerciantes pacíficos y enfocados en las ganancias. Saben que la codicia es buena.

Irium believe in:
Victory through
trade and profit
Los Irium creen en:
La victoria mediante
el comercio y las ganancias

Join Irium for your kuwal to be produced faster. Irium's research costs are balanced.
Unete a los Irium y tu producción de kuwal sera mas rápida. El costo de las investigaciones Irium es balanceado.


Tarik Federation
[Population Growth]
Federación Tarik
[Crecimiento Demográfico]

A billion hearts beat as one. Tarik people know they outnumber all their enemies.
Mil millones de corazones laten como uno. Los Tarik saben que superan en número a sus enemigos.


Tarik believe in:
Victory through
strength in numbers
Los Tarik creen en:
La victoria mediante
la fuerza en los números

Join Tarik Federation for your population to grow faster. Tarik's research costs are balanced.
Unete a la Federación Tarik para que tu población cresca con rápidez. El costo de las investigaciones Tarik es balanceado.

Hualu Empire
[No Specialisation]
Imperio Hualo
[Sin Especialidad]

Hualu's old culture and technological balance brings victory to Hualu forces.
La antigua cultura Hualu y balance tecnologico trae la victoria a las fuerzas Hualu.


Hualu believe in:
Victory through
culture and balance
Los Hualo creen en:
La victoria mediante
cultura y balance

Join Hualu Empire to have balanced costs in all fields of research.
Unete al Imperio Hualu para tener costos balanceados en todos los campos de investigación.


Salin Kingdom
[No Specialisation]
Reino Salin
[Sin Especialidad]

Salin's traditions and technological balance bring glory and triumph to Salin Kingdom.
La tradición Salin y balance teconogico brindan gloria y triunfo al Reino Salin.

Salin believe in:
Victory through
traditions and balance
Los Salin creen en:
La victoria mediante
tradiciones y balance

Join Salin Kingdom to have balanced costs in all fields of research.
Unete al Reino Salin para tener costos balanceados en todos los campos de investigación.


Last edited by AruSama on Mon Jan 10, 2011 9:06 pm; edited 1 time in total

AruSama
Untrained Unit
Untrained Unit

ID : 4058 (The Beginning)
Alliance : World Republic
Age : 33
Number of posts : 2
Location : Tijuana, B.C. Mexico
Registration date : 2011-01-10

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by seaborgium on Mon Jan 10, 2011 9:27 am

AruSama
IF my memory serves me right which regional Spanish?

seaborgium
2nd in Command
2nd in Command

Number of posts : 2551
Registration date : 2009-10-06

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by AruSama on Mon Jan 10, 2011 2:58 pm

Latin Spanish, I'm from Mexico.

AruSama
Untrained Unit
Untrained Unit

ID : 4058 (The Beginning)
Alliance : World Republic
Age : 33
Number of posts : 2
Location : Tijuana, B.C. Mexico
Registration date : 2011-01-10

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by charlychin on Thu Jan 13, 2011 3:35 pm

Here is a Spanish (from Spain) translation. There's no many differences between Mexican languaje and Spanish (between the latin languajes, it's the most similar), but as you take words from the southern, as from venezuela, argentina and so on, there are more words different or with a diferent meaning (for example, in Venezuela thay call "coger" to have sex, but spanish use the same word to say that we take something xD). For most spanish it's difficult to understand that if they aren't used to listen them, i suppose this could be in a similar way in the latin case.

Login
Identificación: (Login is included in spanish from english, so you can choose any of them)

Code:
Código:

Username:
Nombre de usuario:

Email:
Correo electronico: (You can let email as well, it's an english word included in spanish too)

Password:
Contraseña:

Plain Login
Identificación simple (This is the nearest translate for this)


Password Recovery (OR) Forgot Password
Recuperar contraseña u olvido de contraseñas

Aderan Wars - Red Apocalypse
Guerras de Aderan - Apocalipsis Rojo (I think here it's better let the original names, as Aderan Wars, as we can consider them proper names)

Game Started on 7th November 2010
El juego comenzó el 7 de noviembre de 2010

Reseting each 3 months.
Se reinicia cada 3 meses.

Aderan Wars is a multiplayer online strategy game. Red Apocalypse server takes only a 5-15 minutes to play per day. To play a server that never resets, play Aderan Wars The Beginning, the main server.
Guerras de aderan es un juego en linea de estrategia multijugador. El servidor Apocalipsis Rojo solo necesita de 5 a 15 minutos para jugar por dia. Para jugar a un servidor que nunca se reinicie, juega a Guerras de Aderan El Comienzo, el servidor principal.


Register within 2 minutes and join the hundreds of active players now!
Registrate en 2 minutos y unete a los cientos de jugadores activos ahora!

Choose one of 8 races and build your own empire. There are many things to do. Trade 24 special resources, build 30 buildings, research technology, build weapons, collect medals and much more! Cooperate with friends and allies, and go to war with anyone, who opposes you. Join an alliance or found your own alliance and become a leader of your own. Grow in power and prestige as you aim to become the strongest of all. Make public statements and secret deals to achieve your goals. Shape the ingame politics and bring peace to Aderan Galaxy, or cause a war of total annihilation, just because you can. You have the power!
Elije una de las 8 razas y construye tu propio imperio. Hay muchas cosas que hacer. Comercia con 24 recursos especiales, construye 30 edificios diferentes, investiga tecnologias, construye armas, gana medallas y mucho mas! Coopera con amigos y alliados y ve a la guerra con cualquiera que se te oponga. Unete a una allianza o funda tu propia allianza y conviertete en tu propio lider. Crece en poder y prestigio llegando a ser el mas fuerte de todos. Haz declaraciones publicas y tratos secretos para conseguir tus metas. Forma la politica del juego y trae la paz a la galaxia de Aderan o causa una aniquilacion total en la guerra simplemente porque puedes. Tienes el poder!


Register:
Registrarse:

Available Games:
Juegos Disponibles:

The Beginning (NO Reset)
El cominezo (Sin reinicio)

Evolutions [Coming Soon]
Evoluciones [Pronto Llegara]

Red Apocalypse (Round 1)
Apocalipsis Rojo (Ronda 1)

Daning Republic
Republica Daning

[Attack]
[Ataque]

Daning's unstoppable war machine conquers Aderan galaxy and forces all enemies to surrender.
La imparable maquinaria de guerra Daning conquista la galaxia de Aderan y fuerza a todos los enemigos a rendirse.

Daning believe in:
Los Daning creen en:

Victory through
La victoria a través

bravery and conquest
de la valentía y la conquista

Join Daning to gain advantages in weapon research and attack strategies
Unete a los Daning para obtener ventajas en la investigación de armas y las estrategias de ataque

(Same style for each other race)
(El mismo estilo para cada una de las otras razas)


other text:
otro texto

Mirayan Union
Union Miraya

[Defense]
[Defensa]

Mirayan ideology unites Aderan galaxy and their mighty defenses protect their nations.
La ideologia Miraya unifica la galaxia Aderan y sus poderosas defensas protejen sus naciones.

Miraya believe in:
Victory through
unity and ideology
Los Miraya creen en:
La victoria a través
de la unidad y la ideología


Join Miraya to gain advantages in weapon research and defense strategies
Unete a los Miraya para obtener ventajas en la investigación de armas y las estrategias defensivas

Kyora Clan
[Espionage]
Clan Kyora
[Espionaje]

Kyoran spies are everywhere, at all times! No enemy can ever escape!
Los espias de Kyora estan en todas partes, en todo momento! Ningún enemigo puede escapar!

Kyora believe in:
Victory through
faith and knowledge
Los Kyora creen en:
La victoria a través de
la confianza y el conocimiento

Join Kyora to gain advantages in secret operations with Kyoran spies.
Unete a Kyora para obtener ventajas en operaciones secretas con los espias de Kyora.

Orda Movement
[Assassination]
Movimiento Orda
[Asesinato]

Hold your weapons high for Orda's revolutionary guerilla to liberate those who are oppressed.
Manten a punto tus armas para que la guerrilla revolucionaria Orda libere a aquellos que son oprimidos.

Orda believe in:
Victory through
guerilla warfare
Los Orda creen en:
La victoria a través de
la guerra de guerrillas

Join Orda to gain advantages in secret operations with Orda Special Forces
Unete a los Orda para obtener ventajas en las operaciones secretas con las Fuerzas Especiales Orda

Irium Tribes
[Income]
Tribus Irium
[Ingresos]

Irium Tribes are peaceful and profit oriented traders. They know that greed is good.
Las tribus Irium son pacíficas y buscan los beneficios comerciales.Ellos saben que la codicia es buena.

Irium believe in:
Victory through
trade and profit
Los Irium creen en:
La victoria a través del
comercio y los beneficios

Join Irium for your kuwal to be produced faster. Irium's research costs are balanced.
Unete a los Irium para que tu kuwal sea producido más rápido. Los costes de investigación de los Irium son equilibrados.


Tarik Federation
[Population Growth]
Federación Tarik
[Crecimiento de poblacion]

A billion hearts beat as one. Tarik people know they outnumber all their enemies.
Un billón de corazones laten como uno solo. Los Tarik saben que superan en numero a todos sus enemigos.


Tarik believe in:
Victory through
strength in numbers
Los Tarik creen en:
La victoria a través de
la fuerza numerica

Join Tarik Federation for your population to grow faster. Tarik's research costs are balanced.
Unete a la Federación Tarik para que tu población crezca más rápido. Los costes de investigación de los Tarik son equilibrados.

Hualu Empire
[No Specialisation]
Imperio Hualu
[Sin especialización]

Hualu's old culture and technological balance brings victory to Hualu forces.
La vieja cultura Hualu y el equilibrio tecnologico trae la victoria a las fuerzas Hualu.


Hualu believe in:
Victory through
culture and balance
Los Hualu creen en:
La victoria a través de
la cultura y el equilibrio

Join Hualu Empire to have balanced costs in all fields of research.
Unete al Imperio Hualu para tener costes equilibrados en todos los campos de investigación.


Salin Kingdom
[No Specialisation]
Reino Salin
[Sin especialización]

Salin's traditions and technological balance bring glory and triumph to Salin Kingdom.
Las tradiciones de los Salin y el equilibrio tecnológico traen la gloria y el triunfo al reino Salin.

Salin believe in:
Victory through
traditions and balance
Los Salin creen en:
La victoria a traves de
las tradiciones y el equilibrio

Join Salin Kingdom to have balanced costs in all fields of research.
Unete al reino Salin para tener costes equilibrados en todos los campos de investigación.

charlychin
Aderan Soldier
Aderan Soldier

Number of posts : 35
Registration date : 2010-11-09

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by Kenzu on Sat Jan 22, 2011 1:50 pm

Данинг

Неостановимая военная машина Данинга покоряет галаксию и принуждает всех врагов к капитуляции.

Данинг верит в
Победу храбростью и покорением

Присоединись к Данингу, чтобы получить примущества в новых разработках оружия и стратегиях нападения

Союз Мирая
Идеология Мирая соединяет галаксию Адерана и их мощная оборона защищает их народы

Мирая верит в Победу единством и идеологией

Присоединись к Мирае и получи преимущества в разработках оружия и стратегих обороны.

Разведчики Киоры везде и во все времена! Противник не уйдет!

Киора верит в Победу верой и знаниями

Присоединись к Киоре и получи преимущества в секретных операциях с разведчиками Киоры.

Орда

Возьмись за оружие за революционных партизанов Орды, чтобы освободить угнетенных.

Орда верит в Победу партизанской войной

Присоединись к Орде, чтобы получит преимущества в секретных операциях Армии специального назначения Орды


Ириум Трибес

Ириум Трибес являются мирными, на прибыль ориентированым трейдерами. Они верят, что ненасытность – это хорошее качество.

Ириум Трибес верит в Победу через торговлю и прибыль.


Присоединись к Ириуму чтобы твой кувал производился быстрее. Разработки Ириума сбалансированы.

Тарик

Миллиард сердец бьется как одно. Люди Тарика знают – численностью они превосходят всех своих врагов.

Тарик верит в: Победу количеством

Присоединись к Тарику, чтобы твое население росло быстрее. Расходы Тарика сбалансированы.


Хуалу

Античная культура и баланс технологий приносит Победу вооруженным силам Хуалу.

Хуалу верит в Победу культурой и балансом

Присоединись к Хуалу, чтобы сбалансировать расходы во всех отраслях разработок.

Салин

Традиции и технологический баланс Салина приносят славу и триумф Королевству Салин.

Салин верит в Победу традициями и балансом


Присоединись к Салину, чтобы сбалансировать расходы во всех отраслях разработок.
Kenzu
Kenzu
Alliance Leader
Alliance Leader

Age : 32
Number of posts : 3034
Registration date : 2008-12-03

View user profile

Back to top Go down

Looking for translators! Empty Re: Looking for translators!

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum